Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES
1.1 Account: de unieke naam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van MKBHostweb.nl
1.2 Klant: de partij die met een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Systeem: het netwerk van computer- en aanverwante apparatuur waarmee MKBHostweb.nl diensten aan klanten beschikbaar stelt.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen MKBHostweb.nl en een klant op grond waarvan MKBHostweb.nl diensten ten behoeve van de klant verricht.
1.5 Schrijfruimte: geheugenruimte die MKBHostweb.nl aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van eMail, het aanhouden van een homepage of website en overige MKBHostweb.nl diensten.
1.6 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s voor commerciele doeleinden.
1.7 Hosting: het door MKBHostweb.nl aan haar klanten van ruimte op het internet en het leveren van periodieke diensten, alles in de ruimste zin des woords.
1.8 MKBHostweb.nl: gevestigd en kantoorhoudend te Apeldoorn
1.9 MKBHostweb.nl Diensten: de diensten of opdrachten die door MKBHostweb.nl ten behoeve van klanten worden verricht.

Artikel 2 ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Klant en MKBHostweb.nl Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden indien dit vooraf met goedkeuring van beide partijen schriftelijk is overeengekomen.
2.2 Alle door MKBHostweb.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat MKBHostweb.nl een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant MKBHostweb.nl diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. MKBHostweb.nl kan een aspirant-klant om haar moverende redenen zonder opgaaf van redenen weigeren.
2.3 MKBHostweb.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 11.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel 3 VERPLICHTINGEN VAN MKBHostweb.nl VERPLICHTINGEN KLANT
3.1 MKBHostweb.nl spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
– het verlenen van toegang tot het Internet aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde dienst(en);
– het in stand houden van de verbindingen tussen het systeem en het internet;
– de beveiliging van op het systeem opgeslagen gegevens.
3.2 MKBHostweb.nl kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de MKBHostweb.nl diensten.
3.3 MKBHostweb.nl onthoudt zich van het inzien van persoonlijke eMail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij MKBHostweb.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, danwel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden.
3.4 De klant garandeert dat alle redelijke instructies van MKBHostweb.nl met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en MKBHostweb.nl in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom MKBHostweb.nl redelijkerwijs verzoekt.

Artikel 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de regels van de “Netiquette” [de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan].
4.2 De klant stelt MKBHostweb.nl zo spoedig mogelijk in kennis van wijzigingen in NAW-gegevens.
4.3 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks MKBHostweb.nl , overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door MKBHostweb.nl toegestane verbinding met het systeem bestaat. Het is de klant verboden processen te laten lopen, waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks MKBHostweb.nl , overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt op het systeem, terwijl de klant geen directe verbinding heeft met het systeem.
4.4 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
– spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden eMail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
– het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder in ieder geval kinderpornografie;
– sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
– hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
4.5 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij MKBHostweb.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website en/of homepage te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
4.6 De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
4.7 De Klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is MKBHostweb.nl bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de MKBHostweb.nl diensten informatie te verwijderen.
4.8 De klant geeft bij deze toestemming aan MKBHostweb.nl zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van MKBHostweb.nl welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken.

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID
5.1 MKBHostweb.nl is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord. Met name, maar niet uitsluitend, is MKBHostweb.nl niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van:
– onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet;
– een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant;
– handelingen van andere klanten of internetgebruikers;
– wijzigingen in log-in procedure, account en eMailadres;
– een gebrek in het scannen naar de aanwezigheid van eventuele virus(sen) bij het versturen, inkomend en uitgaand, van Email;
– Gevolgen door onderhoud aan systeem.
5.2 MKBHostweb.nl is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van MKBHostweb.nl en/of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst of dienst bedongen prijs (exclusief BTW).
5.3 Indien in het geval van hosting een internet-site tengevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadeging en enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van MKBHostweb.nl, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van MKBHostweb.nl en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de klant daardoor eventueel leidt.
5.4 Indien de betreffende overeenkomst hosting betreft en de looptijd bedraagt meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar, zoals bedoeld in artikel 5.2.
5.5 Aansprakelijkheid van MKBHostweb.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.6 Aansprakelijkheid van MKBHostweb.nl voor schade aan derden is uitgesloten.
5.7 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor MKBHostweb.nl , overige klanten of internetgebruikers voortvloeiende schade.
5.8 MKBHostweb.nl is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is MKBHostweb.nl in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens MKBHostweb.nl ontstaat.

Artikel 6 MKBHostweb.nl DIENSTEN
6.1 MKBHostweb.nl verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.
6.2 MKBHostweb.nl verzorgt in opdracht van Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en MKBHostweb.nl aanvaardt terzake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
6.3 MKBHostweb.nl is gerechtigd de klant additionele kosten in rekening te brengen indien de klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De klant is gehouden MKBHostweb.nl de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. De administratie van MKBHostweb.nl levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 7 KLACHTEN
7.1 MKBHostweb.nl spant zich in klachten omtrent de MKBHostweb.nl diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de MKBHostweb.nl diensten te komen.
7.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 8 BEHEER VAN HET SYSTEEM
8.1 MKBHostweb.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door MKBHostweb.nl te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens MKBHostweb.nl ontstaat.
8.2 MKBHostweb.nl is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure of in het account en in de eMail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens MKBHostweb.nl ontstaat. MKBHostweb.nl zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 9 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
9.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de termijn van een (1) jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging is mogelijk zowel per fax als per post, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop MKBHostweb.nl de opzegging ontvangt.

Artikel 10 ONTBINDING
10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit een met MKBHostweb.nl gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens MKBHostweb.nl te voldoen, is MKBHostweb.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen MKBHostweb.nl dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat MKBHostweb.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan MKBHostweb.nl toekomende rechten.
10.2 MKBHostweb.nl is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de MKBHostweb.nl diensten te staken indien de klant:
– aan MKBHostweb.nl valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
– nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
– de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
– in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;
– de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
– de klant surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 11 PRIJZEN
11.1 De klant is, afhankelijk van de te leveren MKBHostweb.nl dienst(en), een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, eventuele administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
11.2 MKBHostweb.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van MKBHostweb.nl (www.MKBHostweb.nl). De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 12 BETALING
12.1 De aan MKBHostweb.nl verschuldigde vergoedingen dienen per jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant kan MKBHostweb.nl hiertoe een incassomachtiging verstrekken.
12.3 Reclames dienen per fax of per post binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend, met vermelding van de aard en de grond van de klacht.
12.4 Indien de factuur van MKBHostweb.nl niet binnen de termijn van art. 12.2 is betaald, heeft MKBHostweb.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande melding, tijdelijk, stop te zetten. Zulks onverminderd het recht van de klant om schadevergoeding te vorderen.
12.5 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 12.2 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening zowel in als buiten rechte voor rekening en risico van de klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 70,–. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
12.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de klant over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Artikel 13 OVERMACHT
13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan MKBHostweb.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
13.2 MKBHostweb.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MKBHostweb.nl haar verbintenis had moeten nakomen. 13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MKBHostweb.nl
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MKBHostweb.nl niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op elke overeenkomst tussen MKBHostweb.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. De geschillen welke tussen MKBHostweb.nl en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door MKBHostweb.nl met klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondisement waar MKBHostweb.nl is gevestigd.
14.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat MKBHostweb.nl een beroep op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Advies op maat

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Vul het aanvraagformulier in wij geven u advies dat op u is afgestemd.

​